STIMULEREN VAN RE-INTEGRATIE

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden.

FINANCIËLE VOORDELEN WERKGEVERS

Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt, neemt een financieel risico. Zo betaalt hij een zieke werknemer 2 jaar het salaris door. Daarom biedt de overheid werkgevers financiële voordelen. Het gaat om de volgende regelingen:

  • loondispensatie (minder loon betalen) voor de werkgever als een werknemer met een Wajong-uitkering door ziekte of handicap minder werk aankan. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en UWV geeft de werknemer een aanvulling op de Wajong-uitkering;
  • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) voor werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte aannemen. UWV compenseert de werkgever 5 jaar voor doorbetaling van het loon als de werknemer langdurig ziek wordt. Bij Wajongers is dit onbeperkt;
  • subsidie voor het aanpassen van de werkplek. Bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet;
  • mobiliteitsbonus voor werkgeversdie een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of iemand uit de doelgroep arbeidsbeperkte werknemers in dienst nemen.
REGELINGEN VOOR MENSEN MET ARBEIDSBEPERKING

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vaak hulp gebruiken om (weer) aan het werk te gaan. Daarom kunt u van UWV of gemeenten in aanmerking komen voor  de volgende regelingen aan:

  • een re-integratietraject via het UWV of gemeente;
  • hulp bij het starten van een eigen bedrijf met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijvoorbeeld met een starterskrediet. Ook loopt de uitkering door in de beginperiode van uw bedrijf;
  • een proefplaatsing bij een werkgever van maximaal 2 maanden met behoud van uw uitkering (met eventuele verlenging tot maximaal 6 maanden;
  • een aanvulling op inkomen uit de WIA of Wet Wajong. U houdt een deel van het salaris uit werk. Hierdoor heeft u meer inkomen dan wanneer u niet werkt.
PARTICIPATIEWET

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

ACTUEEL2 Foto Stimulatie re-integratie

Comments are closed.